Ez az oldal korlátozottan támogatja a böngésződet. Javasoljuk, hogy válts Chrome, Firefox vagy Safari böngészőre.

Ajándék boríték a megrendelt kártyák mellé! 2024.04.11-14. részletek >

elállási és visszaküldési szabályzat.

Elállási jog & visszaküldési szabályzat

Tekintettel arra, hogy a tetszőlegesen módosítható termékek a Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a Vásárló megrendelése alapján vagy kifejezett kérésére állít elő az Eladó (egyedi perszonalizált termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog. Elállási jog kizárólag a nem szerkeszthető termékekre vonatkozik, ilyen például a mintakártya és a boríték.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Az elállási jog nem vonatkozik a higiéniai, az egyedi igények vagy egyedi megrendelés alapján készített, a vásárló által megrongált vagy nem eredeti állapotában található, illetve lédig formában kimért termékekre. A termék visszajuttatásának a költséget a Vásárló köteles viselni.

Elállási szándékát írásban kell jeleznie, melyhez nem kötelező érvényűen, de ajánlottan az alábbi mintát célszerű használnia. Az alábbi mintát tetszőleges szövegszerkesztőbe vagy elektronikus levelezőkliensbe másolhatja, majd ott szerkesztheti a szükséges adatok megadásával.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Paper Stories Kft.

Alulírott/Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási / felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …

Szerződéskötés vagy átvétel időpontja: …

Rendelés azonosító vagy számla sorszáma: …

A fogyasztó(k) neve: …

A fogyasztó(k) címe: …

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): …

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): …

Kelt: …

Kellékszavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti vételár bizonyos részének visszatérítését vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül írásban közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.

Panaszkezelés

A fogyasztó az Áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a fent említett elérhetőségeken írásban terjesztheti elő:

Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vevőnek át is adja.

Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban válaszolja meg. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja, valamint a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, hogy az azt ellenőrző hatóságoknak kérésükre be tudja mutatni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

• fogyasztó neve, lakcíme,
• a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
• a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
• a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
• a jegyzőkönyvet felvevő személy és amennyiben lehetséges a fogyasztó aláírása
• a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.
Telefon: +36 1 792 7881
E-mail: pmbekelteto [kukac] pmkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh [kukac] nfh.hu